STTTên nhân vậtLevleGold
1 DopCuRaNhot 130 100249967246994
2 _DoDo_ 120 24214081419383
3 __TrieuVan__ 120 18832350266606
4 Hoa_MinZy 129 16948056475499
5 Fiz 128 16766189656598
6 MaryLe 120 15760636522146
7 NguoiCuaQuaKhu 122 13938495964710
8 Jackj_Chan 120 11356312586609
9 DungNhinDeuTao 130 11101327719773
10 _DungDeTaoCau_ 130 11039045206337
11 _l0v3_y0u_ 120 10965014614780
12 Thanh_nhi 119 8792934223966
13 Google_Bn 130 8401000574270
14 Lauren 64 8080565191463
15 bo_may_ 49 8025169178991
16 QuaKinh 128 6100004678598
17 ImTheMonSter 130 6000137557011
18 1_2_3_Chich 120 5000106512924
19 Nu_Vuong_20f 129 4810781291933
20 LKD__GIAP 10 4645899453284