STTTên nhân vậtLevleGold
1 1_LitChuaSay 71 282791923
2 _Nguyen 68 173408822
3 MjTomChuaCay 64 149801037
4 Rus_II 64 136281935
5 L0nt0phAc 76 128951236
6 BeDaiCa 78 119370087
7 72h 65 117063262
8 BangChuVoLam 39 100268631
9 WinDy1 66 87641754
10 VangNguyen__ 67 62715973
11 Dai_TieuThu 63 61104271
12 xX_VTD_Xx 58 60645957
13 __Bar1__ 15 60643086
14 __Bar2__ 14 60205747
15 __NhjmXu__ 21 59153435
16 Plus 69 58422530
17 L0nt0phAc7 77 57566574
18 __Bar3__ 14 57076182
19 VQ1 65 56600400
20 LUC_TIEU_KE 76 56459798