STTTên nhân vậtLevelSP
1 Rus_II 110 8291222
2 _BQ_ 110 7021128
3 __Win__ 110 7341946
4 KeHuyDiet 110 164660
5 dunghoitao 110 4899652
6 Bad_HuyDiet 110 21978
7 TongTuLenh 110 3497125
8 __CB__ 110 8587971
9 BT_02 110 5589599
10 __Dame__ 110 8113783
11 Dam_HuyDiet 110 214095
12 _BQ1_ 110 15309
13 No2 110 8193365
14 No3 110 5540973
15 _BQ2_ 110 3722609
16 No4 110 8332958
17 No6 110 7819549
18 No8 110 8056816
19 Dai_TieuThu 110 7561033
20 BeDaiCa 110 7910862