STTTên nhân vậtLevelSP
1 _G4u_M3o____ 92 3147833
2 KhoaDream 92 3377772
3 24h_online 92 4741111
4 HoaXinhDep 92 4711752
5 _1Ljt_65____ 92 5013877
6 _2Ljt_65____ 92 4797364
7 _3Ljt_65____ 92 4583412
8 NamPT01 91 4719240
9 NamNC01 91 4450423
10 NamMS01 91 4404733
11 NamPT02 91 4262032
12 NamCB01 91 4415633
13 SDV_QuynhAnh 90 4629035
14 ST_Linh 90 4391287
15 GhostShipSG 89 4688330
16 SDV_NhuQuynh 89 4499571
17 HuynhHip 89 4579615
18 _DaiCaPI_ 89 4615012
19 29D2_28073 89 4903873
20 Pe_Linh 89 5020616