STTTên nhân vậtLevelSP
1 12LangSOn 81 7637533
2 BeDaiCa 78 7806022
3 BaoChau 78 7632133
4 L0nt0phAc6 77 7999428
5 L0nt0phAc7 77 7996922
6 L0nt0phAc5 77 7997748
7 L0nt0phAc4 77 7976793
8 L0nt0phAc 76 5985455
9 L0nt0phAc3 76 7992801
10 L0nt0phAc2 76 7860481
11 L0nt0phAc1 76 7985003
12 LUC_TIEU_KE 76 7801509
13 __Dame__ 74 7965375
14 Nghia 74 7748681
15 BeToTo 74 7826956
16 __CB__ 73 7886796
17 __HuuQuan__ 73 7845579
18 __Win__ 73 7878445
19 BAR_2020 73 7994424
20 MS_2020 72 7941275